برچسب: فروش اسب ترکمن در گنبد

  • فروش اسب در گنبد

    فروش اسب در گنبد

    فروش اسب در گنبد   فروش اسب در گنبد فروش اسب در گنبد چرخش در حالی که شایع است با چرخاندن روی پشت با خم شدن پاها انجام می شود . به نظر می رسد که سر و گردن با فراهم کردن اهرم پیچ خوردگی ناگهانی بدن ، در تلاش برای چرخش کمک می کند. […]