فروش اسب در شیراز

فروش اسب در لرستان

فروش اسب در شیراز   فروش اسب در شیراز فروش اسب در شیرازوی نتیجه گرفت که سوژه های خود می توانند. رنگ و رنگی را مشاهده نکنند بلکه فقط سایه های مختلف خاکستری را نشان نمی دهند. در یک سری از محاکمات تبعیض آمیز با  سایه خاکستری ، رنگهای زرد رنگ تست به راحتی مشخص… ادامه خواندن فروش اسب در شیراز